දවස: සති 2ක්

මහ බැංකුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කරයි

පසුගිය අඟහරුවාදා (03 දා)  පැවති මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමේ දි රටේ ඉහළ ආර්ථීක වෘද්ධියක් අපේක්ෂාවෙන් මෙතෙක් වසර දෙකක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ආ මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ දැඩි කිරිම් ලිහිල්…

Read More Arrow