දවස: 1 සතියක්

Resus Energy මිලියන 180 කට විදුලි සමාගමක් ගනි

Resus Energy PLC buys Sierra Power (Pvt) Ltd for Rs180 mn කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ලයිස්තුගත Resus Energy PLC, (HPWR.N0000:CSE) සමාගම විසින් රුපියල් මිලියන 180 කට Sierra Power (Pvt) Ltd…

Read More Arrow