වර්ගය: විශේෂාංග/මතවාද

ETF-සංකල්පය, දුර්මත හා ඉදිරි දැක්ම- සුනිල් ජී. විජේසිංහ විසිනි

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල: එහි සංකල්පය, දුර්මත හා ඉදිරියට යා යුතු මග- සුනිල් ජී. විජේසිංහ විසිනි සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදලේ මුල් සංකල්පය මෙන්ම වත්මන් සමාජ ආර්ථික පසුබිමට ගැළපෙන පරිදි ඊට…

Read More Arrow

සතියේ ආර්ථීක තොරතුරු විග්‍රහය

සිංහල-අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව යළි එළඹෙන සතියේදි ක්‍රියාකාරි තත්ත්වයට ක්‍රමයෙන් පත් විමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ආර්ථීක කටයුතු ඉදිරියේදි ගමන් ගන්නා දිශාව පිළිබඳව සැම දෙනාගේම අවධානය යොමුව පවති. විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන්…

Read More Arrow