වර්ගය: වෙළෙඳ

Samsung Galaxy S9 සහ S9+ ශ්‍රී ලංකාවේ දියත් වෙයි

Samsung Electronics සමාගම විසින් නිපදවෙන තෙක් එතරම් ම උනන්දුවෙන් බලා සිටි Samsung Galaxy S9 සහ S9+ දුරකථන දැන් ශ‍්‍රී ලංකාවේ දී මිල දී ගත හැකි ය. නවතම මාදිලි දෙක ඔබ…

Read More Arrow

කාගිල්ස් බැංකු නවතම ශාඛාව රාජගිරියේ

කාගිල්ස් බැංකුව සිය ශාඛාවන් දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙහි කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන අගනගරය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නගරයෙහි සිය නවතම ශාඛාව ලෙස රාජගිරිය ශාඛාව විවෘත කරන ලදී. අංක 395,…

Read More Arrow