වර්ගය: කොටස් වෙළෙඳ පොළ

Resus Energy මිලියන 180 කට විදුලි සමාගමක් ගනි

Resus Energy PLC buys Sierra Power (Pvt) Ltd for Rs180 mn කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ලයිස්තුගත Resus Energy PLC, (HPWR.N0000:CSE) සමාගම විසින් රුපියල් මිලියන 180 කට Sierra Power (Pvt) Ltd…

Read More Arrow