වර්ගය: FDI

ශ්‍රී ලංකාවේ ඍජු විදේශ ආයෝජනය ඇ.ඩො 1.9 පන්නයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වාර්තාගත වැඩිම ඍජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය 2017 වසර තුළ ලබාගෙන ඇති බව මහ බැංකු වාර්තා උපුටා දක්වමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. 2017 වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති…

Read More Arrow