අපව සොයන්න

පණිවිඩයක් යවන්න


  • දුරකථන : 071 123 456 7
  • ඊ මේල් : hello[AT]randora.lk

 

කොළඹ කාර්යාලය

  • දුරකථන : (+94) 011 1234 455
  • ඊ මේල් : colombo@randora.lk
  • ලිපිනය : No, 234,  Rose Road, Colombo 10

 

එක්සත් රාජධානි කාර්යාලය

  • දුරකථන : (+44) 011 1234 455
  • ඊ මේල් : london@randora.lk
  • ලිපිනය : No, 34G,  Sterling Road, London