ටැගය: sri lanka new tax law

නව බදු පනතේ “ඇත්ත- නැත්ත” මුදල් අමාත්‍යාංශය යළි පහදයි

අප්‍රේල් මස පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක නව දේශීය ආදායම් පනත පිළිබඳ පැතිර යන දුර්මතයන් නිවැරදි කරමින්  මුදල් අමාත්‍යාංශය ස්වකිය ස්ථාවරය පහත පරිදි අද 10 දා නිවේදනය කර ඇත. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි…

Read More Arrow