මම කවුද?

Introduce your self to our community
Post Reply
Lakshan
Posts: 1
Joined: Sat Sep 28, 2019 10:59 am

මම කවුද?

Post by Lakshan » Sat Sep 28, 2019 9:11 pm

නම : ලක්ෂාන් විජේසිංහ
ගම :කුරුණෑගල

තොරතුරු තාක්ෂනය සම්බන්ද රැකියාවක් තමයි ඉතින් කරන්නේ නම්.
ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා තියනවානම් කියන්න.අපි මේ වෙබ් අඩවියේ පොඩි පොඩි වෙනස්මක් කරලා ඉස්සරහට අරගෙන යමු. මට විතරක් තනියම කරන්න අමාරු නිසා මම හිතුවා තව කිහිප දෙනෙක් මේ දේට එකතු කරගන්න. ඔයාලත් කැමතිනම් මාත් එක්ක එකට මේ වෙබ් අඩවිය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න.

ජය ශ්‍රී

Post Reply